Noteikumi un nosacījumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

SIA Ekscelsiors (reģ nr. 40003560699) uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnē www.xcelsiorselection.com
Interneta veikala www.xcelsiorselection.com lietošanas noteikumi nosaka interneta veikalā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus, kas ir saistoši visiem portāla apmeklētājiem, neatkarīgi no tā, vai apmeklētājs ir vai nav reģistrēts portāla lietotājs.

Lietošanas noteikumos lietotie termini:
E-veikals – apzīmēta interneta tīmekļa vietne ar domēna vārdu xcelsiorselection.com, kas ir iepirkšanās veikals internetā.
Pārdevējs – portāla uzturētājs un īpašnieks, kura darbību nosaka Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
Noteikumi – E-veikala lietošanas noteikumi.
Reģistrēts lietotājs – persona, kas ir reģistrējusies portālā saskaņā ar šiem noteikumiem.
Nereģistrēts lietotājs – persona, kas lieto portālu, bet nav reģistrējusies šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
Portāla lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas lieto portālu, neatkarīgi no tā vai tas ir/nav reģistrējies portālā.
Klients – (fiziska vai juridiska persona), kas veic pirkumu www.xcelsiorselection.com.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp portāla lietotāju un Pārdevēju. Piekļūstot www.xcelsiorselection.com, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un portāla lietotāju, Klientu tiesiskās attiecības.

xcelsior selection izmantošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās publicētas www.xcelsiorselection.com. Pārdevējs ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas ir pieejami xcelsiorselection.com. Noteikumu izmaiņas, kas notikušas pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā laikā, kad tika noformēts Klienta pasūtījums.

2. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA UN IZPILDES TERMIŅI

Visas cenas www.xcelsiorselection.com norādītas EUR (euro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Norādītās preču cenas ir spēkā līdz brīdim, kamēr ir pieejama prece. Par pirkumu jāmaksā veikalā norādītā preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas.
Pasūtījuma izpildes termiņš ir 3-5 darba dienas. Katrs pirkums tiek individuāli sagatavots šī termiņa ietvaros un pēc tam nodots izsūtīšanai.

3. APMAKSA

Maksājumus var veikt ar VISA, VISA ELECTRON, MAESTRO un MASTERCARD norēķinu kartēm.

4. PIEGĀDE

Visas piegādes iespējas apkopotas Piegāde un Apmaksa lapā.
Ja Klients Latvijas robežās nav saņēmis savu pasūtījumu 15 dienas laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz pa e-pastu centrs@xcelsior.lv norādot sava pirkuma numuru un datumu.

5. PRECES ATGRIEŠANA

Preces atgriešanas iespējas atrodamas Garantija un Preču atgriešana lapā.

6. KONFIDENCIALITĀTE

Reģistrējoties kā lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā www.xcelsiorselection.com. xcelsior selection apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti, pareizību un ticamību.

Piekrītot kļūt par reģistrētu Lietotāju, personai ir jānorāda aktīva, Lietotājam pieejama e-pasta adrese. Ievadot paroli, Lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.

7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Jautājumi, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas. Lietošanas noteikumi ir spēkā no 2015.gada 1.februāra.